Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:353Počet mateřských škol:18

Fáze zápisu

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

   

 

I. fáze 
– vydávání žádostí

6. 4. 2020 – 11. 5. 2020

Pro zjednodušení administrace zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto elektronickým systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

 1. Elektronické vydání žádosti

  Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
  Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

  Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný internetový prohlížeč.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu nebo oddělení školství MML (popř. pro děti s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou - úřad MO Vratislavice nad Nisou, odbor školství, kultury a sportu), kde vám rádi pomohou.

 1. Vyzvednutí v mateřské škole
  V mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice  dle termínů stanovených řediteli jednotlivých mateřských škol během výše uvedeného období.

 2. Na MML - odbor školství a sociálních věcí
  nám. Dr. E. Beneše - historická radnice, 1. patro, kancelář č. 111 (pondělí a středa v době od 8:00 do 16:00 hodin), během výše uvedeného období. tel. 485 243 375, e-mail: romanopulu.alena@magistrat.liberec.cz Termín návštěvy je nutné předem domluvit.

 3. Na úřadu MO Vratislavice nad Nisou (odbor kultury, školství a sportu) - pro děti s trvalým pobytem na území MO Vratislavice n. Nisou.
  Termín návštěvy je nutné předem domluvit.

 

Důležité informace:

Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy  nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.

Opravy, změny v žádosti a pořadí vybraných škol je možné provádět pouze do 12. 5. 2020. Tato skutečnost vás nijak neomezuje nakonec volit pro předškolní vzdělávání mateřskou školu, kterou jste měli původně v preferencích až na třetím místě.

Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této I. fázi mateřské školy kontaktovat.

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Budete-li chtít žádost ZÍSKAT na odboru školství a sociálních věcí nebo v mateřských školách, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte) a případně si domluvit termín a čas návštěvy.

II. fáze 
– sběr vyplněných žádostí v mateřských školách (ZÁPIS)

úterý 12. 5. 2020

Do všech zvolených mateřských škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti.

Sběr žádostí probíhá v uvedeném termínu v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin 
v jednotlivých mateřských školách (viz SEZNAM ŠKOL).

Některé mateřské školy mají také speciální třídy (viz SEZNAM ŠKOL), kam mohou být děti zapsány dle § 16 odst. 9 školského zákona výhradně na doporučení školského poradenského zařízení.

Co udělat před volbou mateřské školy:

Seznamte se s  počty volných míst v jednotlivých mateřských školách – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte do vybrané školy.

V termínu příjmu žádostí:

Odpovědnému pracovníkovi mateřské školy předložte:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař).


Dítě můžete přihlásit do vybraného počtu mateřských škol (ve formuláři je místo pro zapsání tří škol v pořadí preferencí). Pokud zákonný zástupce podává žádost o přijetí na více než tři mateřské školy, je možné do vytištěné žádosti dopsat další školy rukou.

Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, a to dne 12. 5. 2020. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze doručit v souladu s ustanovením  § 37 odst. 4, zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 12. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

III. fáze 
– vyhodnocování žádostí

 

V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 15. 5. 2020 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Od 20. 5. 2020 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 5. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Od 18. 5. 2020 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

 • telefonicky,
 • prostřednictvím sms,
 • e-mailem.

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.
Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2020 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.