Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:942Počet přijatých dětí:944

Sběr žádostí

Kdy bude probíhat sběr žádostí o přijetí dítěte do MŠ?

Sběr vyplněných a podepsaných žádostí probíhá  od 11. 5. 2021 do 13. 5. 2021 dle pokynů ředitelů jednotlivých mateřských škol.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou,
 4. do schránky školy (dle pokynů jednotlivých mateřských škol),
 5. osobní podání: dle pokynů jednotlivých škol tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřské školou a při podání předložit:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař).

Do každé zvolené mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Odevzdávejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti. 

Konkrétní informace ke sběru žádostí určí ředitelé mateřských škol.

 

V uvedeném termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol. V případě, že podáváte žádosti do více mateřských škol, můžete s originálem žádosti odevzdat pouze kopii potvrzení o povinném očkování a originál předložit odpovědnému pracovníkovi pro ověření, že odevzdávaná kopie souhlasí s originálem. 

 

Speciální třídy v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec

 • Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace (1 speciální třída)
 • Mateřská škola  "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace (2 speciální třídy)
 • Mateřská škola  "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace  (1 speciální třída)
 • Mateřská škola,  Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace (4 speciální třídy)
 • Mateřská škola,  Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace (2 speciální třídy)
 • Mateřská škola  "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace (1 speciální třída)

Do speciálních tříd mohou být děti zapsány dle § 16 odst. 9 školského zákona výhradně na doporučení školských poradenských zařízení.

K žádosti o přijetí je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař). 

-