Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:942Počet přijatých dětí:953

Poradna

Systém pro podporu zápisů dětí do mateřských škol

Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

Více informací o jednotlivých fázích přijímacího řízení a organizaci zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec pro školní rok 2021/2022 naleznete v záložce FÁZE ZÁPISU a v dalších záložkách.

1. vydávání žádostí

V této fázi je třeba vytvořit žádost o přijetí a nechat si ji potvrdit od lékaře Vašeho dítěte.

více informací

2. sběr vyplněných žádostí v mateřských školách

Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o přijetí k předskolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, a to od úterý 11. 5. 2021 do čtvrtka 13. 5. 2021 dle pokynů jednotlivých mateřských škol tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. 

více informací

3. vyhodnocování žádostí

V průběhu této fáze můžete na webových stránkách monitorovat průběh zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a sledovat hranici pro přijetí Vašeho dítěte do zvolené školy.

více informací

 

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku (zřizovaných statutárním městem Liberec, příp. jiným zřizovatelem) a v této docházce budou pokračovat i po 1. září 2021, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

 

Předškolní vzdělávání a povinnosti vyplývající ze školského zákona 

Předškolní vzdělávání se oganizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Pro děti narozené do 31. 8. 2016 je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč.

Jiné způsoby plnění povinností předškolního vzdělávání:
 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy (ZŠ Kaplického) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (ZŠ Orlí),
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 1. nebo 3. způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit v den sběru přihlášek, popřípadě nejpozději do konce měsíce května 2021.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování dovedností v jednotlivých oblastech, které určuje rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

 

Zápis do speciálních tříd

Vedle zápisu do běžných tříd budeme organizovat i zápis do tříd speciálních, které poskytují vzdělávání a péči dětem se smyslovým, tělesným, rozumovým, závažným logopedickým, kombinovaným postižením či autismem.  Do speciálních tříd mohou být děti zapsány dle § 16 odst. 9 školského zákona výhradně na doporučení školských poradenských zařízení, které vychází z doporučení pediatrů nebo odborných lékařů. 

Máte-li ve své péči dítě s postižením, které dle vašeho názoru vyžaduje malý kolektiv (obvykle 10 až 14 dětí ve třídě), pravidelná cvičení vedoucí k odstranění vady nebo její kompenzaci a každodenní péči speciálních pedagogů, nechte zaznamenat tuto skutečnost do zprávy o celkovém zdravotním stavu dítěte nebo do zvláštního doporučení, které vám vydá školské poradenské zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Více informací poskytnou ředitelé mateřských škol, ve kterých jsou umístěny speciální třídy.

Mateřské školy se speciálními třídami jsou rozmístěny po celém Liberci. Obvykle se specializují na konkrétní postižení a jsou pro speciálně pedagogickou péči vybaveny i přístrojově. Abychom vám usnadnili práci, připojujeme seznam mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec, ve kterých jsou speciální třídy. Kontakty a specializace těchto tříd naleznete v záložce SEZNAM ŠKOL v informacích o mateřské škole:

  • Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace (1 speciální třída)
  • Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace (2 speciální třídy)
  • Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace (1 speciální třída)
  • Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace (4 speciální třídy)
  • Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace (2 speciální třídy)
  • Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace (1 speciální třída)